Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án
4.7 (93.75%) 16 votes
Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án
4.7 (93.75%) 16 votes

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án – Dethithuvn.com đăng tải đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 giúp các em chủ động trong việc học Tiếng Anh và ôn luyện các kiến thức Tiếng Anh mới được học trên lớp. Đề có đáp án đi cùng, sau khi các em làm bài có thể kiểm tra lại kết quả một cách nhanh chóng và đơn giản. Mời các em tham khảo.

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án - kiểm tra Tiếng Anh lớp 3
Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Exercise 1: Listen

a/ Listen and tick                                                                 b/ Listen and number

1. Where                   when                                    …../ Where are you from?

2. can                       can’t                                      ……/ Can you swim?

3. Sunday                 Saturday                              ……/ This is our classroom.

4. Pencil                   pencil box                             ……/ It’s big and nice

5. apple                    April                                      ……/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences

1. …..hat is you… name?                                       2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe…                        4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

Exercise 3: Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What do you do ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C

1. Those are my…………….                       A. pencil             B. a pencil             C. pencils

2. My birthday is in…………..                     A. America          B. May                  C. England

3. …………….is your birthday?                  A. Who               B. When                C. How

4. What do you do….. English lesson?       A. during            B. in                      C. on

5. These book are ………..the table.          A. at                   B. on                     C. in

Exercise 5: Answer question

What’s your name? …………………………………………………………………………………………………

Where are you from?…………………………………………………………………………………………….…………

What subjects do you like?………………………………………………………………………………………………

How many students are there in your class?…………………………………………………………….………….

When do you have Maths?…………………………………………………………………………………..………….

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án
4.7 (93.75%) 16 votes