Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm có đáp án

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm có đáp án
4.9 (98.18%) 33 votes
4.9 (98.18%) 33 votes

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm có đáp án

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm là tài liệu tổng bài kiểm tra một tiết và học kì tiếng Anh lớp 7 có đáp án mà Dethithuvn.com tổng hợp, xin được gửi đến các em học sinh và quý thầy cô tham khảo, chuẩn bị ôn tập tốt chương trình tiếng Anh lớp 7. Mời quý thầy cô và các em tham khảo.

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm có đáp án - tiếng Anh lớp 7
Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm có đáp án

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm có đáp án

…………..Secondary School
Class: 7… 
Full name :……………………………….
 ONE PERIOD TEST (Unit 1 – 3)
Subject: ENGLISH (Time allowed:45′)
Mark

 

Teacher’s comment

 

I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks)

1. Her parents still live there ………. her grandparents.

A. for          B. at             C. with           D. on

2. Lan is ………… than Hoa

A. tallest      B. tall           C. taller          D. more tall

3. …………… do you live?

A. Who         B. What        C. Which        D. Where

4. ……………… are you talking to?

A. Who          B. What         C. Which        D. Where

5. What …………….. your telephone number?

A. is               B. are            C. does           D. do

6. Nga lives …………. 52 Nguyen Hue Street.

A. on               B. in             C. at              D. under

7. …………… does your father do?

A. When          B. Where       C. What         D. Which

8. Tomorrow my family …………………. to Ho Chi Minh City.

A. is                B. is going to go            C.is going           D. goes

9. My mother takes care …………… sick children.

A. about           B. in             C. at               D. of

10. He works ……………. the farm.

A. on                B. in             C. about           D.at

11. Are there ………. pens on the table? Yes, there are.

A. any              B. some        C. much            D. a

12. …………………… a beautiful day!

A. It                  B. Which      C. Where            D. What

II. Complete the sentences with 0n , in, at, in front of (2 marks).

  1. My birthday is………………..June eighth.
  2. I live…………..Gio Quang.
  3. I get up…………….6 o’clock every day.
  4. My house is………………………..a lake.

II. Supply the correct form of the verbs in brackets (2,5 mark).

My aunt Thuy (live) ……………. (1) in Ha Dong. She (work) …………………(2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch) ………………(3) a bus to her hospital. Her work is (take) ……………..(4) care of sick children. She (love) ……………..(5) the children. She always (say) …………(6) that children (be) …………(7) very lovely. Now she (do) ……………………(8) her job with great pleasure. But next year she (go)………….(9) to Ho Chi Minh City with her husband . She (be)………………(10)very unhappy.

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm có đáp án

Bạn đang xem bài viết Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm có đáp án
4.9 (98.18%) 33 votes