Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 (40%) 1 vote
Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 (40%) 1 vote

Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh tổng hợp các kiến thức cơ bản về bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu bao gồm các câu hỏi ôn tập có đáp án đi kèm giúp các bạn nắm bắt kiến thức môn học một cách tốt hơn để có thể học và hoàn thành bài thi môn học một cách hiểu quả.

Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 1: Nếu khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành Tư tưởng Hồ Chí minh

1. Đặt vấn đề

Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.

Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991) Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.

Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM.

Đây là sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và là một quyết định lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn Dân ta.

2. Khái niệm

Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001) khẳng định: “TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, bao gồm:

  • Tư tưởng HCM về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc.
  • Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
  • Tư tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  • Tư tưởng HCM về Đại Đoàn Kết dân tộc.
  • Tư tưởng HCM về Quân sự.
  • Tư tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  • Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
  • Tư tưởng đạo đức HCM.
  • Tư tưởng nhân văn HCM.
  • Tư Tưởng văn hóa HCM.

TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, tiếp tục soi sáng để nhân dân ta tiến lên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập và XHCN giàu mạnh.

 

Còn nữa trong tài liệu bên dưới

Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bạn đang xem bài viết Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 (40%) 1 vote