Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án
3 (60%) 3 votes
Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án
3 (60%) 3 votes

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án – Nhằm giúp các em học sinh có cơ hội để ôn tập những kiến thức cơ bản đã được trau dồi, tiếp cận với các dạng bài tập đa dạng cũng như chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra, Dethithuvn.Com đã biên soạn bộ tài liệu này. Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án mô phỏng dựa trên bài kiểm tra đầy đủ gồm các phần khác nhau với đáp án được bôi đậm ở cuối mỗi phần. Mời các em tham khảo.

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Tiếng Anh lớp 8
Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

A. PHONETICS: (1p)

1. A. children              B. chicken            C. chair                D. character

2. A. curly                  B. shy                    C. fly                     D. sky

3. A. joke                   B. local                 C. blond                D. sociable

4. A. fourteen            B. volunteer           C. seem                D. free

B. LANGUAGE FOCUS: (3ps)

I. Choose A, B, C, D for each gap in the following sentence. (2ps)

1. “Would you_________ to go to the movies with me?” – “I’d love to.”

A. like                   B. want              C. love               D. mind

2. He is not ____________ get married.

A. enough old to         B. enough old for          C. old enough to                D. old enough for

3. Her mother ____________this city two years ago.

A. left                   B. leaves              C. is leaving                      D. will leave

4. Alexander Graham Bell was born __________ March 3, 1847.

A. in                    B. on                      C. at                            D. during

5. Don’t come in. Please wait _________ for your turn.

A. inside                 B. downstairs          C. outside               D. upstairs

6. The children are old enough to look after __________.

A. themselves              B. ourselves              C. herself                   D. for themselves

7. We ought __________ the wardrobe in the corner opposite the bed.

A. put                            B. putting            C. to put                            D. puts

8. The calendar is ________ the clock, _________ the picture and the lamp.

A. on/next to                      B. under/between            C. behind/between            D. above/on

II. Supply the correct form of the verbs in the blanket. (1p)

1. We usually (go) ___________ to the library three times a week, but last week we (go) __________ twice.

2. Nga and Hoa (see) __________________ a movie tonight.

3. Sue can (speak) _______________ Vietnamese very well.

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Tìm kiếm Google:

  • đề thi thử tiếng anhhk1 lớp 8
  • đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh 8

Bạn đang xem bài viết Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án
3 (60%) 3 votes