Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 – 2017. Đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút. Đã có đáp án chính xác cho từng câu hỏi. Mời các em tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án - Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12
Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN Hóa học – Lớp 12
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ag = 108

Câu 1: Fructozơ không phản ứng với

A. dd AgNO3/NH3, t0.               B. Cu(OH)2/OH.            C. H2/Ni, t0.                D. Nước Br2

Câu 2: Số đồng phân este có CTPT C3H6O2 là:

A. 5.                B. 3.                  C. 4.                   D. 2.

Câu 3: Hợp chất X có CTPT C4H8O2. Khi thủy phân X trong dd NaOH thu được muối C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC2H5.            B. HCOOC3H7.           C. C3H7COOH.                  D. C2H5COOCH3

Câu 4: Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là

A. CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.         B. CH3OH < CH3COOH < C6H5OH.
C. HCOOH < CH3COOH < C2H5OH.                D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH

Câu 5: Cho các hợp chất sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4); NH3 (5). Độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. 5 < 2 < 1 < 3 < 4.         B. 5 < 1 < 3 < 2 < 4.         C. 4 < 5 < 1 < 2 < 3.            D. 1 < 5 < 2 < 3 < 4.

Câu 6: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH?

A. Alanin.              B. Axit 2-aminopropanoic
C. Anilin.               D. Axit α-aminopropionic

Câu 7: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.
B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.
C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.
D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

Câu 8: Trong các công thức sau, công thức nào là của chất béo?

A. C3H5(OCOC4H9)3.                          B. C3H5(OCOC13H31)3
C. C3H5(COOC17H35)3.                       D. C3H5(OCOC17H35)3

Câu 9: Cho các chất: C6H5OH, HCHO, CH3CH2OH, C2H5OC2H5, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOCH3, HCOOH, HCOONa tác dụng với dd AgNO3/NH3, đun nóng. Số phản ứng tạo thành Ag là:

A. 2.                B. 5.               C. 3.                 D. 4.

Câu 10: Chất béo là trieste của

A. glixerol với axit béo.                B. glixerol với axit hữu cơ.
C. ancol với axit béo.                  D. glixerol với vô cơ.

Câu 11: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được:

A. 2 muối và 2 ancol.         B. 1 muối và 2 ancol.          C. 1 muối và 1 ancol.          D. 2 muối và 1 ancol.

Câu 12: Khi nói về este vinyl axetat, mệnh đề nào sau đây không đúng?

A. Vinyl axetat là một este không no, đơn chức.
B. Thuỷ phân este trên thu được axit axetic và axetilen.
C. Không thể điều chế trực tiếp từ axit hữu cơ và ancol.
D. Xà phòng hóa cho ra 1 muối và 1 anđehit.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn