Đề thi thử Đại học môn Sinh học năm 2017 có đáp án

Đề thi thử Đại học môn Sinh học năm 2017 có đáp án

Đề thi thử Đại học môn Sinh học năm 2017 có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Thanh Miện, Hải Dương (Lần 1) là đề thi thử đại học môn Sinh có đáp án, là tài liệu hay giúp các bạn thử sức trước kì thi Quốc gia năm 2017 sắp tới.

Đề thi thử Đại học môn Sinh học năm 2017 có đáp án - Đề thi thử Đại học môn Sinh học năm 2017
Đề thi thử Đại học môn Sinh học năm 2017 có đáp án

Đề thi thử Đại học môn Sinh học năm 2017 có đáp án

SỞ GD – ĐT Hải Dương

Trường THPT Thanh Miện

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017  

Bài thi: Khoa học tự nhiên

Môn: Sinh học 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề 

(Đề gồm 5 trang, 40 câu trắc nghiệm)

 

Mã đề thi 245

Câu 1: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

A. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

B. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

C. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

D. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

Câu 2: Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng

A. cấu tạo nên cơ thể.

B. cấu tạo nên prôtêin.

C. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin hoặc cấu trúc ARN.

D. mang thông tin quy định cấu trúc nên nhiễm sắc thể.

Câu 3: Trong trường hợp mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, các gen phân li độc lập và trội lặn hoàn toàn. Nếu F1 có 2 cặp gen dị hợp thì đời F2 sẽ có số loại kiểu gen và số loại kiểu hình lần lượt là

A. 2 và 2.                    B. 9 và 4.                   C. 27 và 9.                      D. 4 và 9.

Câu 4: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 (siêu xoắn) có đường kính

A. 300 nm.                  B. 11 nm.                   C. 30 nm.                        D. 700 nm.

Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của tính trạng do gen lặn ở vùng không tương đồng trên X quy định ?

A. Lai thuận và lại nghịch cho kết quả khác nhau.

B. Có hiện tượng di truyền chéo.

C. Tính trạng lặn dễ biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY.

D. Tính trạng lặn không biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XX.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây không đúng về mức phản ứng?

A. Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.

B. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.

C. Năng suất vật nuôi, cây trồng phụ thuộc chủ yếu vào mức phản ứng ít phụ thuộc vào môi trường.

D. Mức phản ứng của một tính trạng do kiểu gen quy định.

Câu 7: Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ luôn dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống.

B. Tự thụ phấn qua các thế hệ làm tăng tần số alen lặn, giảm tần số các alen trội.

C. Quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần chủng về các kiểu gen khác nhau.

D. Quần thể tự thụ phấn thường đa dạng di truyền hơn quần thể giao phấn ngẫu nhiên.

Câu 8: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây chỉ diễn ra khi môi trường không có lactôzơ?

A. Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành.           B. Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế.

C. Các gen cấu trúc Z, Y, A liên tục phiên mã.          D. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động.

Câu 9: Cho biết mỗi gen có hai alen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Cho các phép lai sau, phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu gen 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 là:

A. AaBb × AaBb.             B. AaBb × AaBB.           C. AABb × Aabb.             D. AaBb × aabb.

Câu 10: Một trong những ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật là

A. nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen.

B. tạo ra các cây con có ưu thế lai cao hơn hẳn so với cây ban đầu.

C. tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.

D. tạo ra giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

Đề thi thử Đại học môn Sinh học năm 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử Đại học môn Sinh học năm 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ