Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh trường THPT Phú Điền, Đồng Tháp năm 2015 có đáp án đi kèm, được Dethithuvn.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc gia, luyện thi Đại học, Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1, D. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh có đáp án - Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh
Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh có đáp án

Sở GDĐT Đồng Tháp

Đơn vị: Trường THPT Phú Điền

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA

NĂM 2015 – ĐỀ CẤU TRÚC 2

Môn: TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

1. A. friendly              B. religion            C. tent                 D. correct

2. A. population         B. hope               C. compose         D. control

Choose the word whose main stress is placed differently from that of the rest

3. A. certificate          B. apartment       C. individual         D. biology

4. A. interview           B. shortage         C. applicant          D. supportive

5. A. irrigate              B. cosmetic         C. ancestry           D. delicate

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.

6. We ______ out as soon as it ________ raining?

A. go/ will stop                                      B. will go/ stops
C. will go/ is stopping                           D. go/will have stopped

7. Margaret did not remember what I _________her the day before.

A. would tell              B. had told          C. had been telling      D. had been told

8. I am really __________in the way he talks, but the way he behaves.

A. excited                 B. interested        C. keened                   D. fond

9. I have lost my umbrella. I__________it on the bus.

A. should have left   B. can leave        C. could leave             D. must have left

10. Are you getting ______well at college?

A. on                        B. off                    C. in                            D. over

11. “I _________to see the doctor if I were you.”

A. was to go            B. had gone         C. would go                 D. would be going

12. The boys proposed that their group leader……………… a camping trip.

A. organized            B. organize          C. organizes               D. organizing

13. _______ in Rome than he was kidnapped.

A. No sooner he arrived                      B. Had he no sooner arrived
C. No sooner had he arrived               D. No sooner he had arrived

14. He stopped working because he was too tired

A. because of his tiredness                 B. since being tired
C. for tired                                           D. although his tiredness

15. I didn’t get the job ____________ I had all the necessary qualifications

A. because             B. because of       C. although                 D. despite

16. Living in the city is getting__________.

A. the more expensive and expensive
B. more expensive and more expensive
C. expensive and expensive
D. more and more expensive

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ