Giải bài tập môn Hóa học lớp 10 trang 51 SGK

Giải bài tập môn Hóa học lớp 10 trang 51 SGK

Giải bài tập môn Hóa học lớp 10 trang 51 SGK: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được Dethithuvn.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho bài học mới. Mời các em học sinh tham khảo.

Giải bài tập môn Hóa học lớp 10 trang 51 SGK - Giải bài tập môn Hóa học lớp 10
Giải bài tập môn Hóa học lớp 10 trang 51 SGK

Giải bài tập môn Hóa học lớp 10 trang 51 SGK

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 10 trang 51

Bài 1. (SGK Hóa 10 trang 51)

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. X thuộc nhóm VA.                     C. M thuộc nhóm IIB.

B. A, M thuộc nhóm IIA.                D. Q thuộc nhóm IA.

Giải bài 1:

D đúng.

Bài 2. (SGK Hóa 10 trang 51)

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.             C. A, M thuộc chu kì 3.

B. M, Q thuộc chu kì 4.                                  D. Q thuộc chu kì 3.

Giải bài 2:

B đúng.

Bài 3. (SGK Hóa 10 trang 51)

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 3, nhóm IVA.                  C. chu kì 3, nhóm VIA.

B. chu kì 4, nhóm VIA.                  D. chu kì 4, nhóm IIIA.

Chọn đáp án đúng.

Giải bài 3:

C đúng.

Bài 4. (SGK Hóa 10 trang 51)

Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn.

a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố:

  • Tính kim loại hay tính phi kim.
  • Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi.
  • Công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit tương ứng và tính chất của nó.

b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố Mg (Z = 12) với Na (Z = 11) và Al (Z = 13).

Giải bài 4:
a) Cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại, hóa trị cao nhất với oxi là II, chất MgO là oxit bazơ và Mg(OH)2 là bazơ.

b) Na:1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

  • Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là kim loại.
  • Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.
  • Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

Bài 5. (SGK Hóa 10 trang 51)

a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau:

  • Tính kim loại hay tính phi kim.
  • Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro.
  • Công thức hợp chất khí của brom với hiđro.

b) So sánh tính chất hóa học của Br với Cl (Z = 17) và I (Z = 53).

Giải bài tập môn Hóa học lớp 10 trang 51 SGK

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập môn Hóa học lớp 10 trang 51 SGK.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ