Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing?

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing?
5 (100%) 1 vote
Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing?
5 (100%) 1 vote

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing?

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing? – Với mong muốn cung cấp đến quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 3 nhiều hơn nữa những tài liệu chất lượng để phục vụ công tác dạy và học môn Tiếng anh lớp 3. Dethithuvn.com đã sưu tầm để gửi đến các em học sinh và quý thầy cô tài liệu: Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing?. Mời các em cùng quý thầy cô tham khảo.

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing? - tiếng anh lớp 3 mới Unit 18
Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing?

Ngữ pháp: Unit 18 – What are you doing?

1. Hỏi và đáp ai đó đang làm gì:

Để hỏi ai đó đang làm gì, chúng ta sử dụng cấu trúc sau: Hỏi:

What are you doing?

Bạn đang làm gì?

Đáp:

I’m + V-ing… Tôi đang…

Ex: What are you doing? Bạn đang làm gì?

I’m making a lantern. Tôi đang làm lồng đèn.

What are you doing on Sunday evening?

Bạn sẽ làm gì vào tối Chủ nhật?

I am watching TV. Tôi sẽ xem tivi.

Khi chủ ngữ trong câu ở ngôi thứ 3 số ít là she/ he (cô ấy/ cậu ấy), chúng ta sử dụng cấu trúc sau:

Hỏi:

Ex: What’s he doing? Cậu ấy đang làm gì?

He’s making a lantern. Cậu ấy đang làm lồng đèn

2. Mở rộng:

Present Continous Tense (Thì hiện tại tiếp diễn)

1) Công thức (Form):

Thể Chủ ngữ (S) Động từ (V)

2)  Cách thành lập động từ V-ing

*  Thông thường chúng ta thêm đuôi -ing sau các động từ (Ex:

watch – watching, do – doing,…).

*   Các động từ kết thúc bởi đuôi “e”, chúng ta bỏ “e” sau đó

thêm đuôi “-ing” (Ex: invite -* inviting, write -> writing

*  Các động từ kết thúc bởi đuôi “ie”, chúng ta đổi “ie” thành “y”

rồi thêm “-ing” (Ex: lie → lying, die → dying,.,.)

*  Các động từ kết thúc bởi đuôi “ee”, chúng ta chỉ cần thêm đuôi “-¡ng ” (Ex: see — seeing).

*  Các động từ kết thúc bởi một phụ âm mà trước đó là một nguyên âm đơn thì chúng ta nhân đôi phụ âm đó (Ex: begin-» beginning; swim → swimming).

3)  Cách sử dụng (uses):

a)   Diễn tả hành động diễn ra vào thời điểm đang nói:

Ex: She is learning English now.

Bây giờ cô ấy đang học tiếng Anh.

* Với các trạng từ: now, at the moment, at present, today.

b)   Một kế hoạch trong tương lai./ Một cuộc hẹn (tomorrow (ngày mai), next week (tuần tớì) tonight (tối nay)).

Ex: We are having breakfast at 8 am tomorrow.

Chúng tôi sẽ đang ăn sáng lúc 8 giờ sáng mai.

*   Khi trong câu dùng các động từ mang tính chuyển động như: go (đi), come (đến), leave (rời khỏi), arrive (đến nơi), move (di chuyển), have (có)… thì không cần dùng các trạng từ chỉ thời gian. Ex: Don’t come early. We are having a nice party.

Đừng đến sớm. Chúng tôi đang có buổi tiệc long trọng.

Lesson 1 – Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)   I’m home. Where are you, Hoa?

Mình ở nhà. Bạn ở đâu vậy Hoa?

I’m in my room.

Mình ở trong phòng mình.

b)  What are you doing?

Bạn đang làm gì?

I’m reading.

Mình đang đọc sách.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

a) What are you doing? Bạn đang làm gì?

I’m reading. Mình đang đọc sách.

b) What are you doing? Bạn đang làm gì?

I’m cooking. Mình đang nấu ăn.

c)  What  are you doing? Bạn đang làm gì?

I’m listening to music. Mình đang nghe nhạc.

d) What  are you doing? Bạn đang làm gì?

I’m cleaning the floor. Mình đang lau (sàn/nền) nhà.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What are you doing? Bạn đang làm gì?

I’m helping mother. Mình đang phụ (giúp) mẹ.

What are you doing? Bạn đang làm gì?

I’m cooking. Mình đang nấu ăn.

What is your mother doing?

Mẹ bạn đang làm gì?

My mother is cooking.

Mẹ mình đang nấu ăn.

What are you doing? Bạn đang làm gì?

I’m listening to music. Mình đang nghe nhạc.

What are you doing? Bạn đang làm gì?

I’m cleaning the floor. Mình đang lau (sàn/nền) nhà.

What is your father doing?

Ba bạn, đang làm gì?

My father is cleaning the floor.

Ba mình đang lau nhà.

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. b                 2. a       3. b

Audio script

1. Hoa’s mother: Where are you, Hoa?

Hoa: I’m in my room.

Hoa’s mother: What are you doing?

Hoa: I’m reading.

2. Nam’s mother: Where are you, Nam?

Nam: I’m in the living room.

Nam’s mother: What are you doing?

Nam: I’m watching TV.

3. Mai’s mother: Where are you, Mai?

Mai: I’m in the kitchen room.

Nam’s mother: What are you doing?

Nam: I’m cooking.

Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).

Hôm nay, gia đình Mai ở nhà. Ba Mai ở trong phòng khách. Ông ấy đang đọc sách. Anh trai Mai đang nghe nhạc. Mai và mẹ đang ở trong nhà bếp. Họ đang nấu ăn.

What are you doing?

1. Mai’s father is reading.

Ba Mai đang đọc sách.

2. Her brother is listening to music.

Anh trai cô ấy đang nghe nhạc.

3. Mai and her mother are cooking.

Mai và mẹ cô ấy đang nấu ăn.

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. What are you doing?

I’m reading in my room.

Mình đang đọc sách trong phòng mình.

2. What is your father doing?

My father is watching TV in the living room.

Ba mình đang xem ti vi trong phòng khách.

3. What is your mother doing?

My mother is cooking in the kitchen.

Mẹ mình đang nấu ăn trong nhà bếp.

Lesson 2 – Unit 18 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

a)  Where’s Peter?

Peter ở đâu?

He’s in the room.

Cậu ấy ở trong phòng ạ.

b)  What’s he doing there?

Cậu ta đang làm gì ở đó?

He’s doing his homework.

Cậu ấy đang làm bài tập về nhà của cậu ấy.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

a)  What’s she doing?

Cô ấy đang làm gì?

She is singing.

Cô ấy đang hát.

b)  What’s he doing?

Ông ấy đang làm gì?

He is drawing.

Ông ta đang vẽ.

c)  What’s he doing?

Ông ấy đang làm gì?

He is playing the piano.

Ông ấy đang đàn piano.

d)  What’s she doing?

Cô ấy đang làm gì?

She is watching TV.

Cô ấy đang xem ti vi.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What’s he doing?

Cậu ấy đang làm gì?

He is playing the skateboarding.

Cậu ta đang chơi trượt ván.

What’s he doing?

Ông ấy đang làm gì?

He is watching TV.

Ông ta đang xem ti vi.

What’s she doing?

Cô ấy đang làm gì?

She is playing the piano.

Cô ấy đang đàn piano.

What’s she doing?

Cô ấy đang làm gì?

She is drawing a picture.

Cô ấy đang vẽ tranh.

Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số).

a 3 b 1 c 4 d 2

Audio script

1. Nam: Where’s Tony?

Mai: He’s in the living room.

Nam: What’s he doing?

Mai: He’s watching TV.

2. Tony: Where’s Mai?

Linda: She’s in her bedroom.

Tony: What’s she doing?

Linda: She’s drawing a picture.

3. Nam: Where’s Peter?

Linda: He’s in the garden.

Nam: What’s he doing?

Linda: He’s listening to music.

4. Hoa: Where’s Linda?

Tony: She’s in the kitchen.

Hoa: What’s she doing there?

Tony: She’s cooking.

Bài 5. Read and match. (Đọc và nối)

1 – b What are you doing? – I’m playing the piano.

2  – d What’s Mai doing? – She’s cooking.

3  – a What’s Peter doing? – He’s watching TV.

4  – c What are Tony and Linda doing? – They’re ska

Bài 6. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

I love my parents

I love you, Mummy. I love you, Mummy.

I love you so much. Do you know that?

You never know how much I love you.

Oh, Mummy! I love you so much.

I love you, Daddy. I love you, Daddy.

I love you so much. Do you know that?

You never know how much I love you.

Oh, Daddy! I love you so much.

Con yêu bố mẹ

Con yêu mẹ, mẹ ơi. Con yêu mẹ, mẹ ơi.

Con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ có biết không?

Mẹ không bao giờ biết được con yêu mẹ biết bao.

Ôi, mẹ yêu! Con yêu mẹ rất nhiều.

Con yêu bố, bố ơi. Con yêu bố, bố ơi.

Con yêu bố rất nhiều. Bố có biết không?

Bố không bao giờ biết được con yêu bố biết bao.

Ôi, bố yêu! Con yêu bố rất nhiều

Lesson 3 – Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 (Bài học 3)

Bài 1.  Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

ea     reading        He’s reading.

aw drawing          She’s drawing a picture.

Bài 2.  Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1. reading 2. drawing

Audio script

1. My sister is reading.

2. Linda is drawing in her room.

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

What are you doing?

What are you doing?

I’m drawing. I’m drawing.

What is she doing?

She’s singing. She’s singing.

What is he doing?

He’s reading. He’s reading.

What are they doing?

They’re dancing. They’re dancing.

Bạn đang làm gì?

Bạn đang làm gì?

Mình đang vẽ tranh. Mình đang vẽ tranh.

Cô ấy đang làm gì?

Cô ấy đang hát. Cô ấy đang hát.

Cậu ấy đang làm gì?

Cậu ấy đang đọc sách. Cậu ấy đang đọc sách. Họ đang làm gì?

Họ đang nhảy múa. Họ đang nhảy múa.

Bài 4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) is (2) in (3) watching (4) playing (5) listening

Tên tôi là Quân. Hôm nay, gia đình tôi ở nhà. Chúng tôi ở trong phòng khách. Ba tôi đang xem ti vi. Mẹ tôi đang chơi đàn piano. Anh trai tôi đang nghe nhạc và tôi đang hát.

Bài 5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. His family is at home.

Gia đình cậu ấy ở nhà.

2. His father is watching TV.

Bố cậu ấy đang xem ti vi.

3. His mother is playing the piano.

Mẹ cậu ấy đang chơi đàn piano.

4. His brother is listening to music.

Anh trai cậu ấy đang nghe nhạc.

5. He is singing. Cậu ấy đang hát.

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).

Nói cho bạn ở lớp biết họ đang làm gì.

He is playing the piano. Cậu ấy đang chơi đàn piano.

He is listening to phone. Cậu ấy đang nghe điện thoại.

He is listening to music. Cậu ấy đang nghe nhạc.

She is singing. Cô ấy đang hát.

She is dancing. Cô ấy đang nhảy múa

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing?.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 18: What are you doing?
5 (100%) 1 vote