Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 20: Where’s Sa Pa?

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 20: Where’s Sa Pa?
2.9 (58.57%) 14 votes
2.9 (58.57%) 14 votes

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 20: Where’s Sa Pa?

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 20: Where’s Sa Pa? – Với mong muốn cung cấp đến quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 3 nhiều hơn nữa những tài liệu chất lượng để phục vụ công tác dạy và học môn Tiếng anh lớp 3. Dethithuvn.com đã sưu tầm để gửi đến các em học sinh và quý thầy cô tài liệu: Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 20: Where’s Sa Pa?. Mời các em cùng quý thầy cô tham khảo.

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 20: Where's Sa Pa? - tiếng anh lớp 3 mới Unit 20
Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 20: Where’s Sa Pa?

Ngữ pháp: Unit 20 – Where’s Sa Pa?

NGỮ PHÁP

1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào đó ở đâu, ta thường sử dụng mẫu câu sau:

Where is + danh từ chỉ địa danh?

……Ở đâu

Và để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau:

It’s in +  từ chỉ vị trí

Nó ở …..

 

Từ chỉ vị trí ở đây là: north (miền Bắc), central (miền Trung), south (miền Nam)

Ex: Where is Nha Trang?

Nha Trang ở đâu?

It’s in central Viet Nam.

Nó ở miền Trung Việt Nam.

2. Khi muốn hỏi về khoảng cách của địa danh này với địa danh khác, ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Is + danh từ chỉ địa danh + near + danh từ chỉ địa danh?

… gần… phải không?

Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta có 2 cách trả lời:

–  Nếu trả lời đúng với ý câu hỏi thì:

Yes, it is.

Vâng, nó gần.

–  Còn nếu trả lời không đúng (nó không gần) với ý câu hỏi thì:

No, it isn’t. It’s far from + danh từ chỉ địa danh.

Không, nó không gần. Nó xa so với…

Lesson 1 – Unit 20 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)  Where’s Sa Pa, Mai?

Sa Pa ở đâu vậy Mai?

It’s in north Viet Nam.

Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.

b)  This is a photo of Sa Pa.

Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

Oh! It’s very beautiful.

Ồ! Nó rất đẹp.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

a)  Where’s Ha Noi? Hà Nội ở đâu?

It’s in north Viet Nam. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

b)  Where’s Ha Long Bay? Vịnh Hạ Long ở đâu?

It’s in north Viet Nam. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

c)  Where’s Hue? Huế ở đâu?

It’s in central Viet Nam. Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

d)  Where’s Ho Chi Minh City? Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

It’s in south Viet Nam. Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Where’s Ha Long Bay? Vịnh Hạ Long ở đâu?

It’s in north Viet Nam. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Where’s Nam Dinh? Nam Định ở đâu?

It’s in north Viet Nam. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Where’s Da Nang? Đà Nẵng ở dâu?

It’s in central Viet Nam. Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

Where’s Can Tho? Cần Thơ ở đâu?

It’s in west Viet Nam. Nó nằm ở miền Tây Việt Nam.

Where’s Vung Tau? Vũng Tàu ở đâu?

It’s in south eastern Viet Nam. Nó nằm ở Đông Nam Việt Nam.

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. a             2. b             3. a

Audio script

1. Mai: Let’s play a city game!

Nam: OK.

Mai: Look. This city in north Viet Nam. What’s its name?

2. Nam: New it’s my turn. This city is in south Viet Nam.

What’s its name?

3. Nam: Now, it’s my turn. This city is in central Viet Nam.

What’s its name?

Bài 5. Look and write. (Nhìn và viết).

1. This is He Long Bay. It is in north Viet Nam

Đây là Vịnh Hạ Long. Nó ở miền Bắc Việt Nam.

2. This is Da Nang. It is in central Viet Nam.

Đây là Đà Nẵng. Nó ở miền Trung Việt Nam.

3. And this is Ho Chi Minh City. It is in south Viet Nam.

Và đây là Thành phố Hồ Chí Minh. Nó ở miền Nam Việt Nam.

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. My family is in Ho Chi Minh City.

2. My city is in south Viet Nam.

Yes, I do.

Lesson 2 – Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 2 (Bài học 2)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)   Look This is a photo of Hai Duong.

Nhìn này. Đây là tấm hình chụp Hải Dương.

Is Hai Duong near Ha Noi?

Hải Dương gần Hà Nội phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi!

b)  And this is a photo of Ha Long Bay.

Và đây là tấm hình chụp Vịnh Hạ Long.

Is Ha Long Bay near Ha Noi?

Vịnh Hạ Long gần Hà Nội phải không?

No, it ¡sn’t. It’s far from Ha Noi.

Không, không gần. Nó cách xa Hà Nội.

Bài 2.  Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

a)   Is Ha Long Bay near Hue?

Vịnh Hạ Long gần Huế phải không?

No, it isn’t. It’s far from Hue.

Không, không gần. Nó cách xa Huế.

b)   Is Da Nang near Hue?

Đà Nẵng gần Huế phải không ?

Yes, it is.

Vâng, đúng rồi!

c)  Is Ho Chi Minh City near Hue?

Thành phố Hồ Chí Minh gần Huế phải không? No, it isn’t. It’s far from Hue.

Không, không gần. Nó cách xa Huế.

d)   Is Quang Tri near Hue?

Quảng Trị gần Huế phải không?

Yes, it is.

Vâng, đúng rồi.

Bài 3.  Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a)   Is Dong Nai near Ho Chi Minh City?

Đồng Nai gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?

Yes, it is.

Vâng. đúng rồi!

b)   Is Hue near Ho Chi Minh City?

Huế gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?

No, it isn’t. It’s far from Ho Chi Minh City.

Không, không gần. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh

c)   Is Can Tho near Ho Chi Minh City?

Cần Thơ gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?

No, it isn’t. It’s far from Ho Chi Minh City.

Không, không gần. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh

Bài 4.  Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

a 4 b 2 c 1 d 3

Audio script

1. Linda: Is this Ha Noi?

Nam: Yes, it is.

Linda; It’s beautiful!

2. Linda: Where is Can Tho, Nam?

Nam: It’s in south Viet Nam.

3. Mai: Look! This Is Hue.

Tony: Where is it, Mai?

Mai: It’s in central Viet Nam. It’s far from here.

4. Mai: Here is Ha Long Bay.

Tony: Is Ha Long Bay near Hai Phong?

Mai: Yes, it is

Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) name (2) near (3) theatre (4) far

Xin chào! Tên mình là Nam. Bây giờ mình ở Hà Nội. Mình đang ở tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long. Nó gần hồ Hoàn Kiếm. Đền Ngọc Sơn gần nhà hát. Bảo tàng thì không gân nhà hát. Nó cách xa nhà hát.

Bài 6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).

Card game (Trò chơi thẻ)

Đây là một loại trò chơi giúp luyện trí nhớ. Trò chơi này được thực hiện như sau: Học sinh tìm hai thẻ giống nhau (cùng một thành phố) và nói với cả lớp về tên của thành phố đó và nó nằm ở đâu trên đất nước Việt Nam. Ví dụ: This is Ho Chi Minh City.

Đây là Thành phố Hồ Chí Minh It’s in south Viet Nam.

Nó ở miền Nam Việt Nam.

Lesson 3 – Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 (Bài học 3)

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

ar far Can Tho is far from Ho Chi Minh City,

or north Sa Pa is in north Viet Nam.

Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1. far 2. north

Audio script

1. Ha Long Bay is far from Ha Noi.

2. Is Ha Noi in north Viet Nam?

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

Where’s Ba Vi?

Where’s Ba Vi? It’s in north Viet Nam.

Is it near Ha Noi? Yes, it is. Yes, it is.

Where’s Da Nang? It’s in central Viet Nam.

Is it near Hue? Yes, it is. Yes, it is.

Where’s Can Tho? It’s in south Viet Nam.

Is it near Ho Chi Minh City? No, it isn’t. No, it isn’t.

Ba Vì ở đâu?

Ba Vì ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Nó có gần Hà Nội không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.

Đà Nẵng ở đâu? Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

Nó có gần Huế không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.

Cần Thơ ở đâu? Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

Nó có gần Thành phố Hồ Chí Minh không?

Không, nó không gần. Không, nó không gần.

Bài 4. Read and write. (Đọc và viết).

Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?

1. His family is in Sa Pa.

Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.

2. He’s eight years old.

Cậu ta tám tuổi.

3. It’s in north Viet Nam.

Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

4. No, it isn’t. It’s far from Ha Noi.

Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.

Bài 5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. My family is in Ho Chi Minh City.

Gia đình của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.

2. It’s in south Viet Nam.

Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

3. No, it isn’t. It’s far from Ha Noi.

Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.

4. No, it isn’t. It’s far from Da Nang.

Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng.

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).

Nói về nơi chốn (địa danh) mà em yêu thích.

Ví dụ: What is your favourite place?

Em yêu thích nơi nào?

It’s Cu Chi tunnels.

Địa đạo Củ Chi.

Where is it?

Nó ở đâu?

It’s in south Viet Nam.

Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

Is Cu Chi tunnels near Da Nang?

Địa đạo Củ Chi gần Đà Nẵng không?

No, it isn’t. It’s far from Da Nang. It’s in Ho Chi Minh City.

Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng. Nó ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 20: Where’s Sa Pa?.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 mới Unit 20: Where’s Sa Pa?
2.9 (58.57%) 14 votes