Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English?

Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English?
2.3 (46.67%) 3 votes
Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English?
2.3 (46.67%) 3 votes

Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English?

Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English? – Với mong muốn cung cấp đến quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 5 nhiều hơn nữa những tài liệu chất lượng để phục vụ công tác dạy và học môn Tiếng anh lớp 5. Dethithuvn.com đã sưu tầm để gửi đến các em học sinh và quý thầy cô tài liệu: Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English?. Mời các em cùng quý thầy cô tham khảo.

Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English? - tiếng anh lớp 5 mới Unit 7
Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English?

Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

1. Cách dùng động từ “like”

a)  “like” trong câu ở dạng khẳng định

–    Động từ “like” trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ.

  • “like” đứng trước một danh từ (N – Noun)

She (He/lt/Danh từ số ít…) + likes + N.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/…) thích…

She (He/lt/Danh từ số ít…) là những chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít nên ta thêm “s” vào sau động từ “like”

Ex: He likes English. Cậu ây thích môn tiếng Anh.__________

I (We/You/They/Danh từ số nhiềuẽẳ.) + like + N.

Tôi (Chúng ta/Bợn/Họ…) thích…

Ex: I like meat. Tôi thích thịt.

  • “like” đứng trước một danh động từ (Gerund – V-ing)

She (He/lt/Danh từ số íf..) + likes + V-ing.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/…) thích..

She (He/lt/Danh từ số ít..) là những chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít nên tc thêm “s” vào sau động từ “like”.

Ex: He likes drawing. Cậu ấy thích vẽ.______________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều…) + like + V-ing.

Tôi (Chúng ta/Bạn/Họ…) thích…

Ex: I like drawing. Tôi thích vẽ.

Nếu sau động từ “like” là động từ, động từ này phải là động từ nguyên mẫu có “to”, có nghĩa “thích làm…

Ex: I like to swim. Tôi thích bơi.

I like to watch TV. Tôi thích xem tivi.

Ồ) “like” trong câu ở dạng phủ định

–  Vì đây là câu ở dạng phủ định nên chúng ta phải mượn trợ động doesn’t (với chủ ngữ là he/she/it/danh từ số ít…), don’t (với chủ ngữ b ‘/we/you/they/danh từ số nhiều…), động từ “like” trong câu vân giữ •: jyên (có nghĩa là không thêm “s” vào sau like nếu chủ ngữ ở ngôi J 3 số ít)

  • “like” dứng trước một danh từ (N – Noun)______________________________________________

She (He/lt/Danh từ số ít…) doesn’t + like + N.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/…) không thích. __________

Ex: He doesn’t like meat. Cậu ấy không thích thịt._____________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều..) don’t + like + N.

Tôi (Chúng to/Bạn/Họ..) không thích..

Ex: I don’t like meat. Tôi không thích thịt.

  • “like” dứng trước một danh dộng từ (Gerund – V-ing)

She (He/lt/Danh từ số ít…) doesn’t + like + V-ing.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/…) không thích…______________

Ex: She doesn’t like drawing. Cô ấy không thích vẽ.______________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều..) + don’t + like + V-ing.

Tôi (Chúng ta/Bạn/Họ…) không thích…

Ex: They don’t like drawing. Họ không thích vè.

–  Nếu sau “like” là động từ, động từ này phải là động từ nguyên mâu có “to”, mà câu ở dạng phủ định nên có nghĩa “không thích làm… “ Ex: I don’t like to swim. Tôi không thích bơi.

I don’t like to watch TV. Tôi không thích xem tivi.

2. Hỏi đáp về ai đó học môn nào đó như thế nào:

Hỏi:

How do you learn + môn học?

Bạn học môn… như thế nào?

Hoặc

How do you learn + môn học, Trang?

Bạn học môn.. như thế nào vậy Trang?

Đáp:

I learn…

Tôi học…

Trong phán “đáp” các em có thể dựa vào nhửng điều cồn học của môn hoc đó để trá lời.

Môn học

Những điều cần học của môn học đó

English

môn tiếng Anh

learn to read, write, vocabulary, spelling and grammar học đọc, viết, từ vựng, chính tở và ngữ pháp

Vietnamese môn tiếng Việt

learn to read, write, vocabulary, spelling and grammar học đọc, viết, từ vựng, chính tả và ngữ pháp

Informatics môn Tin học

learn application software and programmer language học phần mềm ứng dụng và ngôn i ngữ lập trình

Maths môn Toán

learn many interesting things about number học nhiều điều thú vị vẻ các con số

Art

môn Mỹ Thuật

learn to draw pictures hoc vẽ tranh

Music

môn Ầm nhợc

learn to sing songs hoc hat

Science môn Khoa học

learn about animals and plants học về động vật và thực vợt

Ex: How do you learn Music? Bạn học môn Âm nhạc như thế nào?

I learn to sing songs.            Tôi học hát.

3. Hỏi đáp về ai đó luyện tập môn nào đó như thế nào:

Hỏi:         How do you practise + …?

Bạn luyện tập … như thế nào

I…

Tôi ….

Ex: How do you practise reading?

Bạn luyện tập đọc như thế nào?

I read English comic books.

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Một số cụm từ nói về cách học tiếng Anh các em cần nhớ:

learn to speak English học nói tiếng Anh

learn English vocabulary học từ vựng tiếng Anh

learn English grammar học ngừ pháp tiếng Anh

learn to write English học viết tiếng Anh

learn English pronunciation học phát âm tiếng Anh

practise speaking every day luyện nói mỗi ngày

practise making sentences luyện viết câu.

practise to write new words luyện viết từ mới

watch cartoons on TV xem phim hoợt hình trên ti vi

write letters to pen friends viết thư cho bợn troo đổi thư từ

talk with foreign friends nói với những người bạn nước ngoài

read English comic books đọc những cuốn truyện tranh tiếng Anh

4. Hỏi đáp lý do ai đó muốn học môn nào đó

Khi chúng ta muốn hỏi lý do một người nào đó học môn học nào đó, ta sử dụng cấu trúc sau:

Hỏi:

Why does he/she learn + môn học?

Tại sao cậu ấy/cô ây học môn… ?

Đáp: (Thêm s phía sau động từ thường like (likes).)

Because he/she wants to…

Bởi vì cậu ấy/cô ấy muốn…

Ex: Why does he learn English?

Tại sao cậu ấy học tiếng Anh?

Because he wants to sing English songs.

Bởi vì cậu ấy muốn hớt những bài hớt tiếng Anh.

Nhắc lại quy tắc chia động từ ở thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn thông thường dùng dạng nguyên mâu của động từ, nhưng khi chủ ngử là ngôi thứ 3 số ít (he, she, it hoy danh từ sô’ ít) thì phải thêm s vào sau động từ đó, Be works (làm việc), gets (lốy), says (nói), reads (đọc), runs (chạy), lives (sinh sống),…

Ex: Water consists of hydrogen and oxygen.

Nước gồm hydro và ôxy.

–   Đối với nhửng động từ tân cùng là s, X, sh, ch, o, z thì thêm es*.

Ex: finish —► finishes (hoàn tởì), guess -*• guesses (đoán)

teach —► teaches (day) fix —»fixes (chỉnh 10 go -» goes (đi), doze -+ dozes (ngủ gà ngủ gật)

–   Những động từ tận cùng bằng phụ âm y thì chuyển y thành ỉ, rồi thêm es:

Ex: carry —► carries (mang), fly —► flies (bay)

–   Khi động từ tận cùng bàng y, trước y là nguyên âm (a, e, ì o, u), ta thêm s vào động từ.

Ex: play -> plays (chơi), say -> says (nói)

Khi chủ ngử chính trong câu là you/they nên chúng ta phải mượn trợ động từ “do”.

Hỏi:

Why do you/they learn + môn học?

Tại sao bạn/họ học môn?

Ex: Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi hát nhiều bài hát tiếng Anh.

Lesson 1 – Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại.

Click tại đây để nghe:

a)   How often do you have English, Mai?

Bạn thường học môn Tiếng Anh may lần vậy Mai?

I  have it four times a week.

Tôi học nó bốn lần một tuần.

b)   Do you have English today?

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

Yes, I do.

Vang, có.

c) How do you practise reading?

Bạn luyện đọc như thế nào?

I read English comic books.

Tôi dọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

d) How do you learn vocabulary?

Bạn học từ vựng thế nào?

I write new words in my notebook and read them aloud

 Tôi viết nhừng từ mới vào tập và đọc to chúng.

2.  Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a)  How do you speak English?

Bạn nói tiếng Anh thế nào?

I speak English every day.

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

b)  How do you listen to English?

Bạn nghe tiếng Anh thế nào?

I watch English cartoons on TV.

Tôi xem nhiều phim hoợt hình tiếng Anh trên ti vi

c)  How do you write English?

Bạn viết tiếng Anh thế nào?

I write emails to my friends.

Tôi viết nhiều thư điện tử cho nhửng người bạn tôi.

d)  How do you read English?

Bạn nói tiếng Anh thế nào?

I read short stories.

Tôi dọc nhiều truyện ngổn.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Bạn thường học môn Tiếng Anh mây lần?

I have English … times a week

Tôi có môn Tiếng Anh… lán một tuần.

Do you have English today?

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

Yes, I do. / No, I don’t.

Vâng, có. / Không, không có.

How do you practise…?

Bạn luỵện tập… thế nào?

I…

Tôi…

4. Nghe và đánh dấu 

Click tại đây để nghe:

1. b                  2. c                  3. a                  4. b

Audio script

1. Linda: How do you practise listening, Nam?

Nam: I watch English cartoons on TV.

2. Linda: How do you learn English, Mai?

Mai: I sing English songs.

3. Linda: How do you practise reading, Trung?

Trung: I read English comic books.

4. Linda: How do you learn vocabulary, Quan?

Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

5. Đọc và hoàn thành

(1)     because (2) speaks (3) writes (4) singing (5) hobby Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. hôm nay, cộu ấy vui bởi vì cậu đy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết nhừng từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bàng cách hát những bài hát tiếng Anh. sở thích của cậu ấy là hát nhửng bài hát tiếng Anh!

6. Chúng ta cùng hát.

Click tại đây để nghe:

How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

How do you learn English?

How do you practise speaking?

I speak to my friends every day.

How do you practise reading?

I read English comic books.

How do you practise writing?

i write emails to my friends.

And how do you practise listening? watch English cartoons on TV.

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn luyện nói thế nào?

Tôi nói với bọn tôi mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi. Và bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem phim hoợt hình tiếng Anh trên ti vi

Lesson 2 – Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

a)  What foreign language do you have at school?

Ngoợi ngữ bợn học ở trường là gì?

English. What about you, Akiko?

Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?

b)  I have French.

Tôi học tiếng Phớp.

Oh, really?

Ổ, vậy hả?

c)  And do you like English?

Và bạn có thích tiếng Anh không?

Yesế It’s my favourite subject.

Có. Nó là môn học yêu thích của mình.

d)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to watch English cartoons on TV.

Bởi vì tôi muốn xem nhừng phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to read English comic books.

Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

c)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh ?

Because I want to talk with my foreign friends.

Bởi vì tôi muôh nói chuyện với nhiều bọn bè nước ngoài.

3. Chúng ta cùng nói.

Hỏi và trâ lời những câu hỏi vẻ bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh. How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

I…

Tôi…

Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to.. Bởi vì tôi muốn…

4. Nghe và điền số.

Click tại đây để nghe:

a 2                   b 4                  c 1                   d 3

Audio script

1. Tony: You speak English very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoons on TV.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That’s great! Well done.

Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books

5. Viết về em

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?

I speak to my friends every day.

Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?

I read English comic books.

Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.

3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?

I write emails to my foreign friends. .

Tôi viết nhiều thư điện từ cho bợn bè nước ngoài.

4Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?

I write new words on notebooks and read them aloud. Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.

5. Tại sao bgn học tiếng Anh?

I want to sing English songs.

Tôi muốn hót nhiều bài hát tiếng Anh.

6. Chúng ta cùng chơi

How do I learn English? (Charades)

(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Lesson 3 – Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

’How do you ‘practise ‘speaking?

Bạn luyện nói thế nào?

I ‘speak ‘English ‘every ‘day.

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

‘How do you ‘practise ‘reading?

Bạn luyện đọc thế nào?

I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

Tôi đọc nhiều truyện trơnh tiếng Anh.

‘How do you ‘practise ‘writing?

Bạn luyện viết thế nào?

I ‘write ’emails to my ‘friends.

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bọn bè tôi.

‘Why do you ‘learn ‘English?

Tại soo bạn học tiếng Anh?

Be’cause I ‘want to ‘sing ‘English ‘songs.

Bởi vì tôi muốn hót nhiều bời hớt tiếng Anh.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Click tại đây để nghe:

1.b   I learn English by talking with my friends

Tôi học tiếng Anh bàng cách nói chuyện với nhừng bọn bè.

2.a   Mai learns English by reading comic books.

Mai học tiếng Anh bong cách đọc sách truyện tranh.

3.a   Nam learns English by writing emails to his friends

Nam học tiếng Anh bong cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ây.

4.b   We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

3. Chúng ta cùng ca hát

Click tại đây để nghe:

 How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

How do you practise speaking?

Bạn luyện nói thế nào?

By speaking English every day.

Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.

How do you practise reading?

Bạn luyện đọc thế nào?

By reading comic books.

Bằng cách dọc nhiều truyện tranh.

How do you practise listening?

Bạn luyện nghe thế nào?

By watching English cartoons on TV.

Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiêng Anh trên ti vi.

How do you practise writing?

Bạn luyện viết thế nào?

By writing emails to my friends.

Bồng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi muốn hót nhiều bài hớt tiếng Anh.

4. Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoộc Sai (F)

Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lần Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bàng cách nói chuyện với những người bạn HƯỚC ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình Akiko giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường xuyên luyện nghe bàng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi. Cô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mồi ngày. Chúng tôi rốt vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.

1.T  Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc

2.F  Mai thường học nói tiếng Anh bởi bân thân cô đy.

3.T  Akiko thường xuyên luyện nghe bồng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.

4.T  Akiko học viết tiếng Anh bàng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mai mỗi ngày.

5.F  Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cồn thiết cho việc học của họ.

5. Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào

My friend is Trinh.

She learns to read English by reading short English stories.

She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.

She learns English because she wants to talk with her foreign friends.

Bạn tôi là Trinh.

Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngốn tiếng Anh. Cô ấy học từ vựng bàng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ây muốn nói chuyện với những ngườ bạn nước ngoài của cô ốy.

6. Dự án

Thào luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể…

hỏi và trâ lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

nghe và ggch dưới nhừng đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

đọc và gạch dưới những đoạn vân về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English?.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập tiếng anh lớp 5 mới Unit 7: How Do You Learn English?
2.3 (46.67%) 3 votes