Tài liệu ôn thi công chức môn Tiếng Anh ngành Thuế

Tài liệu ôn thi công chức môn Tiếng Anh ngành Thuế

Đề thi công chức thuế môn tiếng Anh năm 2010 được Dethithuvn.Com tổng hợp sưu tầm là tài liệu ôn thi công chức hữu ích dành cho các bạn đang có ý định thi vào công chức mọi ngành nghề. Đề thi có nhiều dạng câu hỏi như: chọn từ điền vào chỗ trống, viết lại câu, dịch câu sang Tiếng Việt, viết đoạn văn… Mời các bạn tải ĐỀ THI CÔNG CHỨC THUẾ Môn Tiếng Anh dưới đây về và tham khảo, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi công chức 2016 sắp tới.

Tài liệu ôn thi công chức môn Tiếng Anh ngành Thuế - ôn thi công chức môn Tiếng Anh
Tài liệu ôn thi công chức môn Tiếng Anh ngành Thuế

Tài liệu ôn thi công chức môn Tiếng Anh ngành Thuế

Thời gian làm bài 90 phút

ENGLISH LANGUAGE TEST – 90 minutes

Part 1: READING

Choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle A, B, C or D.

1) I can’t help you, and he can’t help you. …..

A. neither                     B. too                    C. also               D.either

2) Hardly . ……………….. believes that

A. somebody               B. anybody             C. everybody      D. all

3) I have type ten letters . ………………..

A. yesterday                B. anybody             C. everybody      D. all

4) I have . ……….. wheel in the back of the car

A. other                       B. others                C. the other        D. another

5) Of all the countries I visited, I like Canada. ………………..

A. much                   B. best                     C. the best of all  D. so much

6) Would you like to go to the cinema?” – “No, thank you. I’d. …………..stay home”

A. better                   B. like                       C. prefer             D. rather

7) You needn’t do that when the maid is here,

A. do you                  B. need you              C. is she             D. isn’t she

8) His wife doesn’t weigh so ……………. as he. …………………

A. heavy…..is           B. much . …….is        C. much ….does  D. heavy…..does

9). ………………… study hard before an examination.

A. Most of students                                    B. Most of the students

C. Most the students                                  D.Almost students

10) Do you believe that ghosts . ………………….?

A. exist                     B. are existed           C. are existing      D. are being existed

Tài liệu ôn thi công chức môn Tiếng Anh ngành Thuế

Bạn đang xem bài viết Tài liệu ôn thi công chức môn Tiếng Anh ngành Thuế.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ